Năm 2019

Tham gia các hoạt động trong lĩnh vực sản xuất sạch hơn và trở thành thành viên của Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021-2030. Vets | Energy tham gia chương trình quốc gia về quản lý nhu cầu điện giai đoạn 2018-2020 định hướng đến năm 2030 và chương trình điều chỉnh phụ tải điện. Tiếp tục là thành viên của Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030 (VNEEP III).

7 Tháng Bảy, 2019

Đánh giá post