Năm 2015

Triển khai hợp phần "Hỗ trợ các doanh nghiệp công nghiệp nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng" thông qua hoạt động Kiểm toán năng lượng, tư vấn áp dụng mô hình quản lý năng lượng, đào tạo (Hợp phần thuộc Chương trình VNEEP II)

7 Tháng Bảy, 2015

Triển khai hợp phần “Hỗ trợ các doanh nghiệp công nghiệp nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng” thông qua hoạt động Kiểm toán năng lượng, tư vấn áp dụng mô hình quản lý năng lượng, đào tạo (Hợp phần thuộc Chương trình VNEEP II)

Đánh giá post