Dịch vụ

Vets | Energy cung cấp các dịch vụ giúp khách hàng quản lý và sử dụng Năng lượng Tiết kiệm và Hiệu quả.

Chúng tôi cung cấp

Vui lòng lựa chọn những dịch vụ bạn đang quan tâm, đội ngũ chuyên gia của Vets | Energy đã sẵn sàng để mang tới những dịch vụ tốt nhất.

Kiểm toán năng lượng

Vets | Energy cung cấp dịch vụ Kiểm toán năng lượng cho các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm theo Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (Luật số 50/2010/QH12).

Đào tạo

Thông tin các khóa đào tạo Quản lý năng lượng, Kiểm toán viên năng lượng, Tiết kiệm năng lượng, Đào tạo và nâng cao nhận thức về ISO 50001 mới nhất của Vets | Energy.

Tư vấn áp dụng hệ thống quản lý năng lượng-ISO 50001

ISO 50001 là tiêu chuẩn về Hệ thống quản lý năng lượng do tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế - ISO xây dựng và ban hành.

Kiểm định trạm biến áp (TBA)

Vets | Energy cung cấp dịch vụ Kiểm định Trạm biến áp (TBA), thí nghiệm định kỳ căn cứ theo Thông tư số 33/2015/TT-BCT được ban hành ngày 27 tháng 10 năm 2015 của Bộ Công Thương.

ESCO

ESCO (Energy Service Company) là mô hình kinh doanh là sử dụng các hợp đồng hiệu quả năng lượng làm cơ sở để trả công khi thực hiện các dự án Tiết kiệm năng lượng.

Xây dựng định mức tiêu hao năng lượng

Dựa vào Định mức tiêu hao năng lượng doanh nghiệp có thể phân bổ và giám sát các nguồn lực năng lượng, đảm bảo phát triển bền vững trong tương lai.

Truyền thông năng lượng

Vets | Energy cung cấp các ấn phẩm truyền thông năng lượng như: Sách, tạp chí, catalog...
Vets Energy Vets Energy Vets Energy Vets Energy

Hotline

×