Hợp tác

Không ai mạnh bằng tất cả chúng ta cộng lại!

Hợp tác

Hợp tác với các đối tác chiến lược; Trở thành hội viên tích cực vào tổ chức, hiệp hội và Tài trợ cho các sự kiện xã hội sẽ giúp chúng tôi đạt được Tham vọng và mục tiêu.

Đối tác chiến lược

Chúng tôi luôn trân trọng và hợp tác với các đối tác tầm cỡ Quốc gia và Quốc tế có chung tầm nhìn để cùng chung tay cho một tương lai Năng lượng tốt đẹp.

Hội viên, thành viên

Với tư cách thành viên của nhiều tổ chức, hiệp hội, chương trình mục tiêu Quốc gia Vets | Energy đóng góp tích cực cho các mục tiêu sử dụng Năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Tài trợ

Đóng góp cho các mục tiêu toàn cầu và góp phần mang lại những giá trị tốt đẹp hơn cho cuộc sống.

Mục đích và giá trị

Chúng tôi được thúc đẩy bởi mục đích và giá trị của mình với tính bền vững là cốt lõi

Vets Energy

Chúng tôi mong muốn tạo ra sự khác biệt mang tính tích cực trên thế giới.

Vets Energy Vets Energy Vets Energy Vets Energy

Hotline

×