Năm 2012

Là thành viên của chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2012-2015 (VNEEP II) Bộ Công Thương giao nhiệm vụ đào tạo kiểm toán viên năng lượng và người quản lý năng lượng theo Luật Sử dụng năng lượng Tiết kiệm và Hiệu quả.

16 Tháng Sáu, 2012

Là thành viên của chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2012-2015 (VNEEP II).

Bộ Công Thương giao nhiệm vụ đào tạo Kiểm toán viên năng lượng và Quản lý năng lượng theo Luật Sử dụng năng lượng Tiết kiệm và Hiệu quả.