Kiểm kê khí nhà kính

Chúng tôi cung cấp dịch vụ Kiểm kê khí nhà kính cho các cơ sở phát thải khí nhà kính theo Luật bảo vệ môi trường (Luật số 72/2020/QH14)

Vets | Energy

Dự án chúng tôi đã thực hiện.

Kiểm kê khí nhà kính tại Công ty Cao su Kenda Việt Nam

Kiểm kê Khí nhà kính tại Công ty Cao su Kenda Việt Nam Nhận thức rõ vai trò của doanh nghiệp trong việc thực hiện cam kết, đồng thời...

Kiểm kê khí nhà kính tại Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI

Tại COP26, Việt Nam đã cùng gần 150 quốc gia cam kết đưa mức phát thải ròng về “0” vào năm 2050. Nhận thức được tầm quan trọng của v...

Kiểm kê khí nhà kính

Vets | Energy cung cấp dịch vụ Kiểm kê khí nhà kính cho các cơ sở phát thải khí nhà kính theo Luật bảo vệ môi trường (Luật số 72/2020/QH14)