Nguyễn Cảnh Nam

  • Sinh năm: 1952
  • Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ ngành Khai thác mỏ, chuyên ngành Cơ giới hóa mỏ – Trường Đại học Kỹ thuật thành phố Kôsixe – Tiệp Khắc (nay là Xlôvakia)
  • Kinh nghiệm chuyên môn: PGS.TS Nguyễn Cảnh Nam là Uỷ viên thường vụ BCH Hội mỏ, Phó Tổng biên tập Tạp chí Công nghiệp mỏ (đến hết QI-2018). Uỷ viên BCH, Uỷ viên Hội đồng khoa học, Thành viên Hội đồng phản biện Tạp chí Năng lượng Việt Nam – Hiệp hội Năng lượng Việt Nam, đã có trên 25 năm giảng dạy và hướng dẫn sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh ngành năng lượng về “Lập và phân tích hiệu quả dự án đầu tư”, “Năng lượng và Môi trường, Năng lượng mới và tái tạo, Phát triển bền vững trong năng lượng. Hiện đang là chuyên gia cố vấn cao cấp cho các dự án trong lĩnh vực năng lượng tái tạo tại Việt Nam.
Đánh giá post