Kiểm toán năng lượng tại Công ty Cổ Phần Thông Quảng Ninh

5 Tháng Mười Hai, 2016

Vừa qua Vets | Energy phối hợp cùng các cán bộ kỹ thuật công ty Cố phần Thông Quảng Ninh. Quá trình kiểm toán chi tiết đã: khảo sát, thu thập, phân tích số liệu tiêu thụ năng lượng trong quá khứ và hiện tại. Phát hiện các cơ hội tiết kiệm năng lượng chi tiết hơn (nhờ thu thập và phân tích các số liệu quá khứ và hiện tại, nhận diện cơ hội và phân tích tính khả thi về kinh tế, kỹ thuật).

Kết thúc quá trình kiểm toán tổng thể nhóm kiểm toán viên của Vets | Energy đã hoàn thành báo cáo KTNL trong đó thể hiện:

·         Danh mục các cơ hội, giải pháp tiết kiệm năng lượng.

·         Mức tiết kiệm tính toán của từng giải pháp

·         Mức đầu tư của từng giải pháp

·         Thời gian thu hồi vốn của từng giải pháp

·         Kiến nghị thứ tự ưu tiên của các giải pháp (nếu cần, tuỳ theo yêu cầu của doanh nghiệp)

Mong rằng với những đóng góp của các chuyên gia Vets | Energy sẽ giúp công ty có những giải pháp và kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả hơn.

Dưới đây là một số hình ảnh trong nhóm thực hiện KTNL tại Công ty:

Vets | Energy