Hành động dựa trên mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc

23 Tháng Bảy, 2021

Vets | Energy ủng hộ các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên hợp quốc

17 Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên hợp quốc chúng tôi đều thấy rất cần thiết và quan tâm. Nhưng Vets | Energy đặc biệt ủng hộ mục tiêu 7, 12. 13 và mục tiêu 17, vì đó là thế mạnh của chúng tôi. Tập trung vào đảm bảo sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả trong sản xuất công nghiệp, con người, chống biến đổi khí hậu và quan hệ hợp tác. Các mục tiêu này nêu bật tầm quan trọng của năng lượng đối với đời sống con người.

Mục tiêu số 7: Năng lượng sạch với giá thành hợp lý

Mục tiêu số 12: Tiêu thu và sản xuất có trách nhiệm

Mục tiêu số 13: Hành động về khí hậu 

Mục tiêu số 17: Quan hệ đối tác vì các mục tiêu