NHỮNG CƠ SỞ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TRỌNG ĐIỂM CẦN PHẢI LÀM GÌ?

29 Tháng Một, 2018

Cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm là các cơ sở sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, đơn vị vận tải có tiêu thụ năng lượng tổng cộng trong một năm quy đổi ra một nghìn tấn dầu tương đương (1000 TOE) trở lên; các công trình xây dựng được dùng làm trụ sở, văn phòng làm việc, nhà ở; cơ sở giáo dục, y tế, vui chơi giải trí, thể dục, thể thao; khách sạn, siêu thị, nhà hàng, cửa hàng có tiêu thụ năng lượng tổng cộng trong một năm quy đổi ra năm trăm tấn dầu tương đương (500 TOE) trở lên.

Công ty TNHH Panasonic Việt Nam – Doanh nghiệp trọng điểm về sử dụng năng lượng.

Vì vậy, để sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, những doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm có trách nhiệm thực hiện những nhiệm vụ, công việc sau:

1. Xây dựng và thực hiện kế hoạch hằng năm và 05 năm về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả phù hợp với kế hoạch sản xuất, kinh doanh

– Tổ chức triển khai hiệu quả Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và các quy định của pháp luật có liên quan đến việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

– Triển khai đồng bộ các hoạt động của Kế hoạch, tạo bước chuyển biến đột phá trong việc nâng cao sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, tập trung vào các lĩnh vực: Sản xuất công nghiệp; nông nghiệp; xây dựng; hoạt động dịch vụ, hộ gia đình; thiết bị hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng

2. Xây dựng chế độ trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân liên quan đến việc thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Nâng cao nhận thức cho các cá nhân, tổ chức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, qua đó mang lại lợi ích về kinh tế – xã hội; Đồng thời góp phần bảo vệ môi trường, khai thác hợp lý các nguồn tài nguyên, thực hiện phát triển kinh tế – xã hội bền vững.

3. Chỉ thị người quản lý năng lượng

Người quản lý năng lượng có trách nhiệm giúp người đứng đầu cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm thực hiện các nhiệm vụ:

– Xây dựng kế hoạch hằng năm và năm năm về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;

– Tổ chức mạng lưới quản lý hoạt động sử dụng năng lượng, áp dụng mô hình quản lý năng lượng;

– Thực hiện biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả theo mục tiêu và kế hoạch đã được phê duyệt;

– Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;

– Theo dõi nhu cầu tiêu thụ năng lượng của thiết bị và toàn bộ dây chuyền sản xuất; sự biến động của nhu cầu tiêu thụ năng lượng liên quan đến việc lắp đặt mới, cải tạo, sửa chữa thiết bị sử dụng năng lượng; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định;

– Tổ chức thông tin, tuyên truyền, đào tạo, tập huấn trong hoạt động sử dụng năng lượng.

4. Kiểm toán năng lượng bắt buộc

Nội dung kiểm toán năng lượng bao gồm các công việc chính sau:

– Khảo sát, đo lường, thu thập số liệu về tình hình sử dụng năng lượng của cơ sở.

– Phân tích, tính toán và đánh giá hiệu quả sử dụng năng lượng.

– Đánh giá tiềm năng tiết kiệm năng lượng.

– Để xuất các giải pháp tiết kiệm năng lượng.

– Phân tích hiệu quả đầu tư cho các giải pháp tiết kiệm năng lượng đề xuất.

Các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm gửi báo cáo kiểm toán năng lượng đến Sở Công Thương trong thời gian 30 ngày, sau khi thực hiện kiểm toán năng lượng.

5. Áp dụng mô hình quản lý năng lượng theo hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm phải áp dụng mô hình quản lý năng lượng. Mô hình quản lý năng lượng được thực hiện theo các nội dung chính sau đây:

– Công bố mục tiêu, chính sách về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại cơ sở.

– Xây dựng kế hoạch hàng năm và năm năm về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của cơ sở; xây dựng và thực hiện các biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả theo mục tiêu, chính sách và kế hoạch đã lập; quy định chế độ trách nhiệm đối với từng tập thể, cá nhân liên quan đến việc thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại cơ sở.

– Có mạng lưới và người quản lý năng lượng theo tiêu chí quy định tại khoản 1 Điều 35 Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

– Thường xuyên kiểm tra, theo dõi nhu cầu tiêu thụ năng lượng của phương tiện, thiết bị trên toàn bộ dây chuyền sản xuất, tình hình lắp đặt mới, cải tạo, sửa chữa thiết bị sử dụng năng lượng của cơ sở.

– Thực hiện chế độ kiểm toán năng lượng; đề xuất và lựa chọn thực hiện các giải pháp quản lý và công nghệ nhằm sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

– Định kỳ tổ chức đào tạo, tập huấn cho người lao động về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

– Có chế độ thưởng, phạt nhằm thúc đẩy hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại cơ sở.

6. Thực hiện quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong xây dựng mới, cải tạo, mở rộng cơ sở

Nâng cao hiệu quả về việc sử dụng năng lượng, từ đó tiết kiệm chi phí trong qua trình vận hành, nâng cao doanh thu, lợi nhuận cho doanh nghiệp

Trung tâm tiết kiệm năng lượng – Công ty cổ phần Giải pháp Công nghệ Việt Nam (Vets | Energy).