KIỂM TOÁN NĂNG LƯỢNG: NGHĨA VỤ VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA DOANH NGHIỆP

26 Tháng Tám, 2019

1. Kiểm toán năng lượng là gì?

Kiểm toán năng lượng là hoạt động khảo sát, thu thập và phân tích dữ liệu tiêu thụ năng lượng. Dựa trên số liệu thu thập, các kiểm toán viên sẽ tiến hành phân tích và đưa ra những nhận định về mức tiêu thụ năng lượng trong hiện tại, tiềm năng tiết kiệm năng lượng và đề xuất giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong tương lai.

VETS|Energy là đơn vị cung cấp các dịch vụ kiểm toán năng lượng hàng đầu theo Thông tư số 09/2012/TT-BCT của Bộ Công Thương tại Việt Nam.

Kiểm toán năng lượng - VETS|Energy

2. Điều kiện kiểm toán năng lượng

Các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm phải tham gia kiểm toán năng lượng theo Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2010.

Điều 34. Kiểm toán năng lượng đối với cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm

1. Cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm phải thực hiện chế độ kiểm toán năng lượng bằng hình thức tự kiểm toán hoặc thuê tổ chức kiểm toán năng lượng thực hiện.

2. Tổ chức kiểm toán năng lượng phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Là pháp nhân thành lập theo quy định của pháp luật.

b) Có đội ngũ kiểm toán viên năng lượng được cấp chứng chỉ kiểm toán viên năng lượng.

c) Có phương tiện, thiết bị kỹ thuật phục vụ cho việc kiểm toán năng lượng.

3. Cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm tự thực hiện chế độ kiểm toán năng lượng khi có đủ các điều kiện quy định tại điểm b và điểm c khoản 2 Điều này.

4. Bộ Công thương quy định cụ thể về trình tự, thủ tục thực hiện kiểm toán năng lượng. Nội dung, chương trình đào tạo, thẩm quyền cấp, công nhận, thu hồi chứng chỉ kiểm toán viên năng lượng.

Điều 35. Điều kiện, nhiệm vụ của người quản lý năng lượng tại cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm

1. Người quản lý năng lượng tại cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên về chuyên ngành năng lượng hoặc ngành kỹ thuật liên quan đối với cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trong sản xuất công nghiệp, công trình xây dựng, hoạt động dịch vụ; có bằng tốt nghiệp từ trung cấp kỹ thuật liên quan trở lên đối với cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trong sản xuất nông nghiệp, giao thông vận tải.

b) Có chứng chỉ quản lý năng lượng do cơ quan có thẩm quyền cấp.

2. Người quản lý năng lượng có trách nhiệm giúp người đứng đầu cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Xây dựng kế hoạch hằng năm và năm năm về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

b) Tổ chức mạng lưới quản lý hoạt động sử dụng năng lượng, áp dụng mô hình quản lý năng lượng.

c) Thực hiện biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả theo mục tiêu và kế hoạch đã được phê duyệt.

d) Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

đ) Theo dõi nhu cầu tiêu thụ năng lượng của thiết bị và toàn bộ dây chuyền sản xuất, sự biến động của nhu cầu tiêu thụ năng lượng liên quan đến việc lắp đặt mới, cải tạo, sửa chữa thiết bị sử dụng năng lượng; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định.

e) Tổ chức thông tin, tuyên truyền, đào tạo, tập huấn trong hoạt động sử dụng năng lượng.

3. Bộ Công Thương quy định nội dung, chương trình đào tạo, thẩm quyền cấp, công nhận chứng chỉ quản lý năng lượng.

VETS|Energy là đơn vị kiểm toán năng lượng đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn của luật.

Kiểm toán năng lượng - VETS|Energy

3. Quy trình kiểm toán năng lượng tại VETS|Energy

Bước 1: Kiểm toán sơ bộ 

– Đánh giá sơ bộ tình hình tiêu thụ năng lượng của doanh nghiệp.

– Xác định cơ hội tiết kiệm năng lượng sơ bộ.

– Xác định nội dung, khối lượng công việc cho việc đo kiểm chi tiết hoạt động tiêu thụ năng lượng.

Bước 2: Đo kiểm chi tiết hoạt động tiết kiệm năng lượng

– Thu thập, phân tích số liệu quá khứ: Đặc điểm vận hành, chi phí năng lượng, sản lượng thành phẩm, nguyên vật liệu để xác định mức tiêu hao năng lượng.

– Kiểm soát, đo lường theo dõi hoạt động của các thiết bị tiêu thụ năng lượng.

– Hệ thống phân phối điện: Đo đạc trạm biến áp, biểu đồ phụ tải, kiểm tra cân bằng pha, hệ số công suất, chất lượng điện…

– Hệ thống khí nén: Đo đạc đánh giá hiệu quả sử dụng máy nén khí, hệ thống đường ống  và các thiết bị sử dụng khí nén…

– Hệ thống chiếu sáng: Đo độ rọi tại các phòng ban, phân xưởng, xem xét bố trí hệ thống đèn hiện tại, xem xét các thiết bị chiếu sáng sử dụng.

– Hệ thống động cơ chuyên dụng: Khảo sát, đo đạc các hệ thống máy chuyên dụng.

– Hệ thống lạnh: Đo đạc và khảo sát thiết bị và nhu cầu sử dụng lạnh, đánh giá hiệu quả sử dụng phụ tải lạnh, đánh giá hiệu quả sử dụng các động cơ máy nén lạnh.

– Hệ thống điều hòa không khí: Đo đạc và khảo sát thiết bị và nhu cầu điều hòa không khí, đánh giá hiệu quả sử dụng các động cơ máy nén lạnh.

– Hệ thống nhiệt: Đo đạc và khảo sát hệ thống lò hơi, lò dầu tải nhiệt, lò sấy, lò nung…

– Hệ thống nước cấp và xử lý nước thải: Đo đạc, khảo sát hệ thống cấp nước và hệ thống xử lý nước thải, đánh giá hiệu quả sử dụng nước của nhà máy.

– Hệ thống thông gió: Đo đạc hệ thống quạt hút, hệ thống đường ống…

– Các hệ thống tiêu thụ năng lượng khác…vv.

Bước 3: Phân tích, đánh giá hiện trạng

– Phân tích dữ liệu đã thu thập.

– Đánh giá hiện trạng tiêu thụ năng lượng của thiết bị, phương pháp vận hành và quản lý nội vi trong doanh nghiệp.

Bước 4: Đề xuất giải pháp

– Đề xuất các giải pháp tiết kiệm năng lượng có thể áp dụng.

– Tính toán kinh tế, kĩ thuật các giải pháp đề xuất.

– Xây dựng kế hoạch thực hiện giải pháp để tối ưu về kĩ thuật tài chính cho doanh nghiệp.

Kiểm toán năng lượng - VETS|Energy

4. Lợi ích của doanh nghiệp khi thực hiện kiểm toán

Dịch vụ kiểm toán Năng lượng do VETS|Energy cung cấp sẽ giúp doanh nghiệp:

– Nắm rõ hiện trạng sử dụng Năng lượng, đánh giá hệ thống quản lý và tiêu thụ năng lượng, xác định những khu vực sử dụng năng lượng chưa hợp lý.

– Đánh giá tiềm năng tiết kiệm năng lượng và xây dựng chương trình tiết kiệm năng lượng tổng thể cho doanh nghiệp và dự toán chi phí cho tương lai.

– Giảm chi phí vận hành thông qua thực hiện các giải pháp tiết kiệm năng lượng.

– Tuân thủ luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

– Bảo vệ môi trường và tạo hình ảnh “Doanh nghiệp xanh”.

Các dịch vụ FREE chỉ có tại VETS|Energy:

– Miễn phí hỗ trợ công ty xây dựng kế hoạch sử dụng năng lượng, báo cáo sử dụng năng lượng hàng năm và 5 năm theo quy định của luật trong vòng 3 năm.

– Miễn phí hỗ trợ tư vấn, đánh giá miễn phí mức độ khả thi của việc triển khai áp dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng nhằm cải tiến hiệu quả sử dụng năng lượng.

Kiểm toán năng lượng - VETS|Energy

VETS|Energy

Đánh giá post